Informatie

Klachtenprocedure

Enjoy 2 Learn

Enjoy 2 Learn probeert u zo goed mogelijk te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Het is zowel voor uzelf als voor ons van belang dat u ons laat weten waarover u niet tevreden bent. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om, samen met u, naar een oplossing te zoeken. Enjoy 2 Learn kan tenslotte van uw klacht leren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee om zullen gaan


Wat is een klacht?

Onder een “klacht” verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Deze kan betrekking

hebben op ontevredenheid over het gebruik van de website, maar ook op de manier waarop u door een medewerker bent bejegend. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen over zaken van organisatorische aard.

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Enjoy 2 Learn zijnde de eigenaar dhr C.M. Vermeer. Binnen 4 weken zal de klachtenfunctionaris op uw klacht reageren. Afhankelijk van de aard van de klacht zal deze binnen een termijn van een half jaar afgehandeld zijn. Indien er langere tijd nodig is om uw klacht af te handelen dan wordt u in de termijn van een half jaar geïnformeerd over de eventuele duur van de afhandeling van de klacht. Uw klacht zal worden geregistreerd in het klachtenregister en tenminste 5 jaar worden bewaard na afhandeling. Gedurende deze 5 jaar heeft u ten alle tijde het recht uw klacht in te zien.

Opvang en bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Bij het indienen van een klacht geeft u aan wat u met uw klacht wilt bereiken en hoe u

wilt dat uw klacht verder wordt aangepakt. De klachtenfunctionaris geeft u voorlichting

over de klachtenprocedure.

Deze informeert zo spoedig mogelijk de betrokkenen over uw klacht met het verzoek

hierop een reactie te geven. Wanneer de functionaris een reactie heeft ontvangen wordt

u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Als u dat wenst kan de functionaris

een gesprek organiseren tussen u en degene over wie u geklaagd heeft, waarbij deze

eventueel als onpartijdige gesprekspartner aanwezig kan zijn.

 

Geheimhouding

De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen

met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt.


Behandeling door de Klachtenfunctionaris

Wanneer de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat

heeft geleid, dan is op dit geschil Nederlands recht van toepassing. De wederpartij

verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

akkoord met deze rechtskeuze. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst

waarbij Enjoy 2 Learn partij is, zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, dan wel een andere, naar keuze van Enjoy 2 Learn met uitzondering van geschillen die van rechtswege moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Eventuele uitspraken door de rechter zijn voor Enjoy 2 Learn bindend. De afhandeling van de klacht zal, na de uitspraak van de rechter, zo snel als mogelijk worden afgehandeld.